Perhekeskeinen oppilashuolto

Mikä on Perhekeskeinen oppilashuolto

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on muuttaa oppilashuollon toimintatapaa niin, että yksittäisen lapsen ongelmien hoidosta siirrytään vahvemmin koko perheen hyvinvoinnin ja kasvatusotteen vahvistamiseen. Oppilashuoltoon lähdettiin mallintamaan uudenlaista kokonaisvaltaisen kasvatuksen tuen mallia kehittämällä vanhan organisaatiolähtöisen oppilashuoltomallin rinnalle uudenlaista palvelumallia, joka yhdistää perinteiset koululähtöiset oppilashuollon toimintamallit lapsi-, nuoriso- ja perhetyön malleihin ja luo niiden rinnalle ja tilalle uudenlaisia moniammatillisen ja poikkihallinnollisen työn toimintamalleja. Samalla kehitettiin oppilashuollon toimintamalleja myös esiopetukseen, josta toimintamallit ovat tähän asti puuttuneet kokonaan. Työn painopiste siirtyy korjaavasta työstä uudenlaisiin ennaltaehkäisevän työn malleihin. Kaikkien ammattiryhmien työn painopistettä on siirretty yhteisöllisen hyvinvointityön suuntaan. Oppilaiden osallisuuden vahvistaminen sai hankkeessa merkittävän roolin.

Hankkeeseen on osallistunut oppilashuollon työntekijöitä kaikista eri tehtävistä; opettajat, rehtorit, opinto-ohjaajat, koulunkäynnin avustajat, koulukuraattorit, -psykologit, -terveydenhoitajat , nuorisopsykiatrisen poliklinikan henkilöstö, perhe- ja sosiaalityöntekijät, perheneuvolan työntekijät, nuorisotyöntekijät sekä opetus-, sivistys- sosiaali-, ja terveystoimen johto. Hankkeen eri teemoja on työstetty koulutustilaisuuksissa ja työryhmissä. Yhteisöllisenä työkaluna on käytetty Drive-ympäristöä. Hankkeen aikana on työstetty yhdessä uudet toimintamallit seuraaville opiskeluhuollon osa-alueille

Koulutus ja kehittäminen

Hankkeen aikana on pidetty yhteensä 68 koulutustilaisuutta. Osa tilaisuuksista on ollut perinteisiä luentomaisia koulutuksia, osa teema-, yksikkö- tai ammattiryhmäkohtaista pienryhmätyöskentelyä. Kouluttajien johdolla pidettyjen tilaisuuksien lisäksi verkoston yksiköissä on kokoontunut erilaisia kehittämisryhmiä. Materiaaleja on työstetty yhteisöllisessä Drive-ympäristössä. Yhteensä koulutukseen on osallistunut Akseli-kunnista noin 130 henkilöä ja verkostokunnista 250 henkilöä. Aikajanalla kuvatut aiheet ovat olleet hankkeen keskeisiä koulutusteemoja.

Aikataulu

 • Syksy 2015

  Yhteisöllinen hyvinvointityö / Hyvän mielen koulu
  Seutukunnallinen oh-suunnitelma
  Yksikkökohtaiset oh-suunnitelmat
  Oppilaiden osallisuus
 • Kevät 2015

  Oppilaiden osallisuus
  Esiopetuksen oppilashuolto
  Yläkoulun ja toisen asteen nivelvaihetyö
  Perheohjaus oppilashuolloss
  Sparraus työssäjaksamisen tukena
  Kuraattoreiden ja psykologien muuttuva työnkuva
 • Syksy 2014

  Oppilashuoltoryhmien toiminta uuden lain mukaan
  Oppilashuollon lomakkeet
  Turvallisuus ja terveellisyys
  Sparraus työssäjaksamisen tukena
 • Kevät 2014:

  Mitä on perhekeskeinen opiskeluhuolto
  Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki