Opetus ja koulutus

Yrittäjyyskasvatus

Tmi Kitolan toteuttama yrittäjyyskasvatus perustuu Nuori Yrittäjyys-ohjelmien avulla toteutettuihin opintokokonaisuuksiin. Jokainen opintokokonaisuus räätälöidään oppilaitoksen opetussuunnitelmaa toteuttaviksi opinnoiksi.

Nuori Yrittäjyys ry (NY) edistää aktiivista toimintaa nuorten keskuudessa Suomessa vahvistamalla nuorten yrittäjyysasennetta, työelämätaitoja ja taloudenhallintaa . Nuori Yrittäjyys ry on voittoa tavoittelematon yhdistys ja on osa kansainvälistä Junior Achievement - Young Enterprise -järjestöä. Järjestö toimii tällä hetkellä yli 110 maassa. Osa opinto-ohjelmista tarjoaa välittömän kontaktin kansainvälisiin verkostoihin.

Ohjelmissa nuoret perustavat lukuvuoden ajaksi oikealla rahalla toimivia miniyrityksiä, jotka tuottavat palveluja tai tuotteita. Nuoret suunnittelevat itse yrityksensä liikeidean ja toteuttavat sen mukaista miniyritystoimintaa. Miniyritys toimii oppimisen polkuna, jonka kautta yrittäjyys, oma-aloitteisuus, vuorovaikutustaidot, vastuunottaminen, ongelmanratkaisutaidot, tiimityöskentely sekä muut työelämässä tarvittavat taidot kehittyvät käytännön kautta. Teoriaa ja käytäntöä yhdistelemällä opitaan työstämään liikeideaa ja liiketoimintasuunnitelmaa, perustamaan oikeilla markkinoilla toimiva yritys, pankki-, vakuutus- ja verotusasioita, hinnoittelua, markkinointia, talouden suunnittelua ja hallintaa, markkinatutkimuksen ja asiakasanalyysin tekemistä sekä oman yritystoiminnan pyörittämistä.

Tutustu tarkemmin lukemalla erään opintoprojektin tarina

Yhteistoiminnallinen projektioppiminen

Projektilla tarkoitetaan kokonaisuutta, jolla on selvästi rajattu alku ja loppu. Se on yksi suuri kokonaisuus, johon voi sisältyä hyvin monenlaisia sisältöjä, tavoitteita ja menetelmiä. Yhteen projektiin voi sisällyttää monta erilaista kurssia. Projektissa teoriatietoa täydennetään itse suunnittelemalla, tekemällä ja arvioimalla. Projektissa on aina myös sosiaalisten taitojen kasvuelementti, koska erilaiset opiskelijat joutuvat toimimaan selkeän tavoitehakuisesti epävarmoissa tilanteissa. Opettajan tehtävänä on olla turvallinen aikuinen, joka kanavoi tunteet menestykselliseen työhön.

Projektioppiminen toteuttaa parhaimmillaan monimuotoisia kulttuurikasvatuksen tavoitteita lapsen ja nuoren oikeutta kokea osallisuutta ja tuottaa kulttuuria, monikulttuurisen ymmärryksen lisäämista ja erilaisten ihmisten ja kulttuurien kohtaamista.

Sosiaaliset vuorovaikutustaidot

Opintokokonaisuus rakennetaan tarpeiden mukaisesti mm. seuraavista aiheista:

 • sosiaalisten ja vuorovaikutustaitojen sisältö ja merkitys
 • sosiaalisten taitojen puute ja kehittyminen
 • ryhmädynamiikka
 • tiimityö
 • sosiaaliset vuorovaikutustaidot
 • neuvottelutaidot ja niiden kehittäminen
 • ryhmä oppimisympäristönä (mm. yhteistoiminnallinen oppiminen)

Oppimisen taidot

Opintokokonaisuus rakennetaan tarpeiden mukaisesti mm. seuraavista aiheista:

 • oppimisen taidot ja tehokas oppiminen ihmiskäsitys, oppimiskäsitys, tiedonkäsitys
 • itsetunto
 • itseohjautuvuus
 • orientaatiotavat
 • oppimistyylit
 • motivaatio
 • opiskelutaidot ja tekniikat

Opinnot koostuvat teorian ja erilaisten oppimistehtävien ja testien vuoropuhelusta.